BẢN TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN

Tôi là Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, được tuyển chọn làm Giám mục Phó Giáo phận Đà Lạt, với đức tin kiên vững, tôi tin và tuyên xưng tất cả và từng chân lý trong Kinh Tin Kính, đó là :

Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Ðấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.

Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, sinh bởi Ðức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh sáng bởi Ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Ðức Chúa Cha: nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Phongxiô Philatô; Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Ðức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, Nước Người sẽ không bao giờ cùng.

Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Ðấng ban sự sống, Người bởi Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con: Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy.

Tôi tin Hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền.

Tôi tuyên xưng có một Phép Rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.

Tôi cũng tin vững vàng mọi chân lý trong Lời Chúa được viết ra hay truyền đạt, mà Giáo Hội, bằng phán quyết long trọng hoặc bằng huấn quyền thông thường và phổ quát, dạy phải tin như là do Thiên Chúa mạc khải.

Tôi cũng chấp nhận và tuân giữ vững chắc mọi chân lý và từng chân lý liên quan tới giáo lý về đức tin hoặc về phong hóa mà Giáo Hội đã truyền dạy cách dứt khoát.

Cũng vậy, với lòng vâng phục kính tôn của ý chí và trí khôn, tôi gắn bó với những giáo huấn do Đức Giáo Hoàng hoặc Giám Mục Đoàn đưa ra, khi các ngài thi hành huấn quyền đích thực, cho dù không có ý công bố những giáo huấn ấy bằng một hành vi dứt khoát.

 


Đức Cha Phó Đaminh Nguyễn Văn Mạnh