Đức Cha Phó
Đaminh Nguyễn Văn Mạnh

 - Sinh ngày 12 tháng 8 năm 1955 tại Cần Thơ, được Cha GRANNEC, MEP ban bí tích Thánh Tẩy ngày 13 tháng 8 năm 1955 tại Nhà thờ họ đạo Cần Thơ (khi đó thuộc giáo phận Nam Vang), nay là Nhà thờ Chính tòa giáo phận Cần Thơ (được thành lập ngày 20/9/1955).

- Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh là con thứ ba trong gia đình 3 trai 5 gái của Ông Bà Cố Phêrô Nguyễn Minh (qua đời năm 2000) và Anna Phạm Thị Yên (qua đời năm 2005); Ông Cố nguyên quán giáo xứ Phúc Nhạc và Bà Cố nguyên quán giáo xứ Dục Đức, giáo phận Phát Diệm; hai người chị là nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt và Dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng. Gia đình hiện nay thuộc giáo xứ Thánh Linh, giáo hạt Thủ Thiêm, tổng giáo phận Sàigòn.

- 1966-1973 : Tiểu Chủng viện Simon Hòa Đà Lạt. - 1973-1980 : Giáo hoàng Học viện Thánh Piô X Đà Lạt.

- 1980-1994 : Làm việc mục vụ tại giáo xứ Tân Thanh, giáo phận Đà Lạt.

- 29/5/1994 : Được Đức Cha Barth. Nguyễn Sơn Lâm truyền chức Linh mục.

- 1994-2003 : Phó Xứ Tân Hóa, Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt.

- 2003-2009 : Du học tại Rôma về Giáo luật tốt nghiệp Tiến sĩ Giáo luật tại Đại Học Giáo Hoàng Urbaniana. - Từ 2009 : Đại diện Tư pháp giáo phận Đà Lạt.

 - 18/11/2016: được ĐTC Phanxicô tiếp kiến cùng các giám mục tham dự khóa học ba ngày tại Toà Thượng Thẩm Rota ở Roma.