Giấy Ủy Nhiệm Của Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn , Giám Mục Giáo Phận Ðàlạt
Về Chương Trình Khuyến Học
Dành cho các học sinh nghèo người Dân Tộc Thiểu Số nhưng hiếu học.Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà