Hình Ảnh Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Nhà Thờ ĐạTông
Kỷ Niệm Năm Thánh 80 Năm Truyền Giáo Cho Anh Chị Em Người Dân Tộc, Giáo Phận Đàlạt
Ngày 7-12-2007

Auto/Stop

Hình ảnh: Nguyễn Ngọc Hiệp, Đàlạt