Đức Cha Phêrô Nguyễn văn Nhơn Dâng Thánh Lễ Đầu Năm Đinh Hợi
Với Giáo Dân Người Dân Tộc Tại ĐạTông

simonhoadalat.com

Auto/Stop
Hình ảnh : Nguyễn Ngọc Hiệp