Hình Ảnh Lễ Xưng Tội và Rước Lễ Lần Đầu
Được Cử Hành Lần Đầu Tiên Tại GX Đạ-Tông, GP Đàlạt
16-11-2008

Auto/Stop

Hình ảnh: Nguyễn Ngọc Hiệp, Đàlạt
Về Trang Mục Lục