Nhà thờ Lán Tranh

115 Thiếu Nhi Kinh và Dân Tộc Kơhô Giáo Xứ Lán Tranh, Hạt Đức Trọng Lãnh Nhận Bí Tích Thêm Sức
Ðức Cha Phêrô Ban Bí Tích Thêm Sức Tại Phú Sơn Và Lán Tranh.


Trở Về Trang Các Giáo Hạt | Trở Về Trang Nhà