Nhà thờ Minh Rồng

  • Lễ Rửa tội cho anh chị em Dân Tộc tại Minh Rồng