Hình Ảnh Anh Chị Em Ngưới Dân Tộc Thiểu Số
Trong Ngày Khai Mạc Năm Thánh Giáo Phận Tại Hạt Đàlạt
29-10-2006

Auto/Stop
Hình: Lm. Phêrô Trần Tiến


Mục Lục