Hình Ảnh Lễ Khánh Thành và Cung Hiến Nhà Thờ Giáo Xứ Thiện Lâm
14-12-07

Auto/Stop

Hình ảnh: Nguyễn Ngọc Hiệp, Đàlạt