Sắc Chỉ Của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI Bổ Nhiệm Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương

Làm Giám Mục Đalạt

 

 


N.B. Bản latinh có một chữ sai so với nguyên bản : ở dòng thứ 5 tính từ dưới lên,

thay vì chữ ‘tenendum’ là chữ ‘tendendum’ (x. P.L, t.32, c.1316)

Về Trang Mục Lục