Hình Ảnh Ngày Giới Trẻ Giáo Hạt Đà Lạt

09/04/2017.

 

Hình ảnh: Việt Anh, Hùng Đức & Võ Duy.

Gx. Chính Tòa

 

 

 

Previous
Next


Về Trang Mục Lục