Ngày 13 Tháng 7 tại Trung Tâm Hành Hương Gx Đức Mẹ Lavang, ĐamBri Hạt Bảo Lộc

Thời tiết mưa nhiều ngày liên tục, nên buộc cử hành ngày hành hương trong nhà thờ. Dù thế số người dự lễ ở ngoài nhà thờ  trên 500 người và trong nhà thờ trên 700 người. Lòng mộ mến Mẹ khiến người hành hương không quản ngại mưa gió. Xin kèm số ảnh trong nhà thờ.

 

Previous
Next


Mục Vụ Tháng 7, 2018