Một Số Hình Ảnh Ngày Lễ Khấn của Đan Nữ Marie Faustina Lòng Chúa Thương Xót thuộc Đan viện Cát Minh (18/7/2018) 

 

 

Previous
Next
-------------------------------
Bài Giảng Của ĐC An-tôn
-------------------------------


Mục Vụ Tháng 7, 2018