Một Số Hình Ảnh Lễ Giỗ Một Năm ĐTGM Phaolô Bùi Văn Đọc Tại Nhà Thờ Chánh Toà Đà lạt

Thứ Bảy Ngày 09 Tháng 3 Năm 2019

 

Previous
Next


Về Trang Mục Lục