Một Số Hình Ảnh Lễ Lá Tại Nhà Thờ Chánh Tòa Đà Lạt

Chúa Nhật 14/4/2019.

 

Hình ảnh: Tiến Huân

 

 

Previous
Next


Về Trang Mục Lục