Một Số Hình Ảnh Lễ Tiệc Ly Tại Nhà Thờ Chánh Tòa Dalat,

Chiều Thứ Năm Thánh - 18/04/2019.

 

Hình ảnh: Đình Quang

 

 

Previous
Next


Về Trang Mục Lục