THÁNG 1, 2020

Thánh Tôma Aquinô
(Lễ nhớ ngày 28 tháng 1)