THÁNG 7, 2020
"Nếu con thông biết mọi sự, mà không biết Chúa Giêsu là con chẳng biết gì. Nếu con không biết gì khác, ngoài Chúa Giêsu là con thông biết mọi sự"
Thánh Bô-na-ven-tu-ra, OFM - Lể nhớ, ngày 15-7