THÁNG 10, 2020

Hai thánh Tông Đồ: Simon và Giu-đa Tađêô


Lễ kính ngày 28 tháng 10