THÁNG 11, 2020

Chúa Kytô Vua Vũ Trụ


Chúa Nhật 22 tháng 11 - "Tôi là Vua! chính vì lẽ này mà tôi đã sinh ra, và chính vì lẽ này mà tôi đã đến trong thế gian: ấy là để làm chứng cho sự thật. Phàm ai thuộc về sự thật, thì nghe được tiếng tôi". (Ga 18:37b)