Một Số Hình Ảnh Trong Thánh Lễ Tiệc Ly (chiều Thứ Năm Thánh)

Tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Lạt.

1-4-2021

Hình ành: Tiến Huân

 

 

Previous
Next


Trang Mục Lục 4-2021