Một Số Hình Ảnh Lễ Chúa Chịu Nạn (Chiều Thứ Sáu Thánh, 2-4-21)
Và Nghi Thức Táng Xác Chúa (Sáng Thứ Bảy, 3-4-21)
Do ĐGM Giáo Phận Cử Hành Tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Lạt

 

Hình ảnh: Đình Quang & Ngọc Hiệp

 

 

Previous
Next


Trang Mục Lục 3-2021