CHƯƠNG TRÌNH
LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH 2010

 Ngày 23-11-2009

17:30 : Kiệu các thánh Tử Đạo
18:30 : Nghi thức Khai mạc Năm Thánh:

Đốt đuốc đức tin
Kính nhớ Tổ Tiên
Sám hối
Lời khai mạc
Lời chúc mừng

19:15 : Canh thức diễn nguyện

Ngày 24-11-2009

08:00 : Mặc áo lễ
08:30 : Rước đoàn đồng tế ra lễ đài
09:00 : Thánh lễ Khai mạc Năm Thánh
11:00 : Cắt băng khánh thành nhà Trưng bày Di tích Tử đạo
11:30 : Cơm trưa

 


Kim Khánh Giáo Phận