Đại hội Dân Chúa 2010: Những câu hỏi thảo luận

CÁC CÂU HỎI THẢO LUẬN

PHẦN MẦU NHIỆM

1. Trong hiện trạng của Giáo Hội Việt Nam chúng ta, anh chị thấy cần phải nhấn mạnh hơn ở điểm nào về mầu nhiệm Giáo Hội cho toàn thể Dân Chúa ?

2.  Tài liệu làm việc định hướng canh tân đời sống thiêng liêng của mọi thành phần dân Chúa, dựa trên nền tảng Lời Chúa và các bí tích. Trong bối cảnh xã hội, kinh tế, chính trị của Việt Nam hôm nay, anh chị thấy phải thực hiện định hướng canh tân ấy như thế nào ?

3.  Giáo Hội Việt Nam chia sẻ cùng một đức tin duy nhất, công giáo và tông truyền với Giáo Hội hoàn vũ, nhưng cũng mong muốn diễn đạt đức tin ấy bằng ngôn ngữ và tâm tình Việt Nam, anh chị có những đóng góp và đề xướng nào ?

PHẦN HIỆP THÔNG

1.  Sự hiệp thông đích thực trong Hội Thánh phát xuất và qui về sự hiệp nhất của Thiên Chúa Ba Ngôi. Trong bối cảnh của Giáo hội Việt Nam hôm nay, anh chị thấy cần phải nhấn mạnh đến điểm gì để xây dựng sự hiệp thông đích thực ấy ?

2.  Trên cấp giáo xứ, giáo phận và quốc gia, anh chị đề xướng những phương cách nào để xây dựng một Giáo Hội theo mô hình hiệp thông và tham gia ?

3.  Gia đình là Giáo hội tại gia mà trong đó các thế hệ cùng gặp gỡ nhau và cảm nghiệm sự hiệp thông của Thiên Chúa. Anh chị nghĩ có đề xướng nào để làm cho mô hình Giáo hội hiệp thông được nổi bật trong gia đình của các tín hữu ?

4.  Trong việc đào tạo linh mục tương lai, anh chị nghĩ đâu là những điểm cần nhấn mạnh trong bối cảnh Giáo hội tại Việt Nam hôm nay ?

5.  Làm thế nào để việc đào tạo nhân sự giáo dân, cách riêng giáo lý viên, trở thành quan tâm hàng đầu từ cấp địa phương đến giáo phận và quốc gia ?

PHẦN SỨ VỤ

1.  Khi nói về sứ vụ loan báo Tin mừng mà Giáo Hội Việt Nam phải thực thi, trong hiện trạng Giáo Hội và xã hội tại Việt Nam, anh chị nhận thấy phải nhấn mạnh hơn điểm gì ?

2. Chủ đề truyền giáo

- Tài liệu làm việc xác định truyền giáo không phải là một hoạt động thêm vào những hoạt động khác, nhưng là yếu tố thấm nhập và chuẩn mực lượng giá mọi hoạt động và mọi lãnh vực. Anh chị có đề xướng nào để đưa tinh thần truyền giáo vào trong chương trình đào tạo nhân sự từ cấp địa phương đến địa phận và quốc gia ?

-  Để rao giảng Tin Mừng tại Á châu nói chung và tại Việt Nam nói riêng được hữu hiệu, nhất thiết phải gắn kết với đối thoại văn hóa, đối thoại liên tôn và đối thoại với người nghèo. Anh chị có những đề xuất gì về điều này ?

3. Chủ đề giáo dục

-  Làm thế nào để việc giáo dục nhân bản, tri thức, thiêng liêng và tông đồ cho các thanh thiếu niên trở thành quan tâm mục vụ thiết yếu trong Giáo Hội tại Việt Nam (địa phương, giáo phận và quốc gia) ?

-  Chất lượng của một nền phúc âm hóa sâu xa và vững chắc đi liền với việc giáo dục. Vậy, mỗi cộng đoàn Kitô hữu tại Việt Nam có thể tạo nên những ‘sân chơi’ lành mạnh nào cho các thanh thiếu niên ?

-  Giáo Hội tại Việt Nam có thể đóng góp gì cho nền giáo dục tại Việt Nam (thí dụ: hội thầy cô Công Giáo, tái lập quỹ khuyến học giáo xứ, vốn đã có từ thời xa xưa, v.v.) ?

4. Chủ đề gia đình

-  Cộng đoàn Giáo Hội (giáo xứ, giáo phận, quốc gia) có thể đề ra những kế hoạch mục vị nào về gia đình, nhất là các gia đình trẻ, trong bối cảnh xã hội tục hóa hiện nay ?

5. Chủ đề bác ái

-  Mặc dù những đáp ứng cấp thời trước những nhu cầu thiết yếu của dân nghèo luôn cần thiết, anh chị có đề nghị gì về một kế hoạch lâu dài trong việc thực thi bác ái của Giáo hội VN trên bình diện giáo xứ, địa phận và quốc gia ?

6. Chủ đề công bằng xã hội

-  Giáo hội tại Việt Nam có thể làm gì để bảo vệ phẩm giá và quyền của con người, nhất là của những người nghèo và bất hạnh ?

-  Làm thế nào để đào luyện lương tâm người tín hữu Việt Nam biết quan tâm đến công bằng và công ích ?

7. Chủ đề di dân

- Theo anh chị, Giáo hội tại Việt Nam nên có đường hướng chung và kế hoạch thống nhất nào cho việc mục vụ di dân trong nước và hải ngoại ?

8. Chủ đề Truyền thông xã hội

- Giáo hội phải sử dụng những phương tiện truyền thông Chúa ban như một tăng phẩm quí giá để loan báo tin mừng và xây dựng văn hóa tình thương. Giáo hội Việt Nam có thể làm gì để cung ứng một nền giáo dục về truyền thông cũng như giúp giới trẻ sử dụng tốt đẹp các phương tiện truyền thông này ? Gia đình và các công đoàn Giáo hội có thể cộng tác với nhau như thế nào trong sứ vụ cấp bách này ?

 


Mục Lục Năm Thánh Giáo Hội VN 2010