Giáo dân: Maria Ka Điệp

Giáo Phận: Đà Lạt

Giáo Hạt: Bảo Lộc

Giáo Xứ: Madagouil

 

Đề nghị mục vụ 5: Loan báo Tin Mừng trong hoàn cảnh ngày nay.

 

Giáo Hội tự bản chất là truyền giáo (TG), nhưng TG bằng cách nào trong một Xã Hội đầy biến động, sự dữ át sự lành? Duy trì đã là khó nói gì đến truyền giáo. Con xin mạo muội đưa ra một vài đđề nghị về việc Truyền Giáo cho các Giáo Phận có người Dân Tộc Thiểu Số(DTTS).

1.     Nói chung ở nước Việt Nam có nhiều  DTTS, vd: Giáo Phận Đà Lạt người DTTS chiếm gần 22,9% hay 1/3 dân số toàn Tỉnh. Cho nên, HĐGMVN nên có UB lo cho  người DTTS.Từ đó, mỗi Giáo Phận- Giáo Hạt- Giáo Xứ cũng có những Tiểu Ban tương ứng.

2.     Người DTTS đa số là  nghèo và thất học. Nên các nhà TG cần quan tâm phát triển KT-VH song song. Cần nghiên cứu- tôn trọng- hội nhập văn hóa của từng Bộ Tộc, không nên hủy bỏ, trừ những gì thuộc mê tín dị đoan. Nên bảo tồn văn hóa cho người DTTS: Bằng cách Kitô hóa các nét VH, các biểu tượng, các lễ hội…     ( sử dụng nhạc cụ, vd: còng chiêng đệm nhạc- cuộc rước, cắm cây niêu vào các ngày lễ lớn. Vì ý nghĩa của nó là mời gọi- qui tụ để chia sẻ niềm vui, niềm hoan lạc).

3.     Nhưng cần lưu ý để giữ bản chất con người: Chúng con vốn chân chất- thật thà, khi  đến với chúng con các nhà TG cần đề cao giá trị của lối sống thật thà, vì một trong những giá trị của nước trời là sự thật. Đồng thời, các nhà TG cũng cần có đời sống đơn sơ-giản dị để chúng con dễ gần gũi.

4.     Nên có những nhân sự chuyên lo về công việc TG: vào trong từng Buôn Làng cùng sống- cùng ở- cùng làm( cầm tay chỉ việc), có như thế Tin Mừng mới được gieo vãi, được chăm sóc và trưởng thành.

5.     Sách kinh gia đình cho NDTTS bằng tiếng địa phương :  Nên có sự hướng dẫn chung về các kinh đọc hằng ngày : kinh gì- đọan Lời Chúa- suy niệm- thinh lặng- cầu nguyện tự phát. Xưa nay chúng ta vẫn nghĩ, TG là phải có tiền để làm bác ái, giúp đỡ người nghèo điều này đúng nhưng chưa đủ. Trong khi đó, chúng ta lại bỏ quên công cụ sắc bén và hữu hiệu nhất đó là Lời Chúa- trao dồi bản thân. Thiết nghĩ chúng ta cần trở về nguồn như cộng Đoàn Tín Hữu đầu tiên đã thực hiện “… cầu nguyện không ngừng” ( Cv2, 42).    

Chúng con ước ao, sau Đại Hội này Giáo Hội VN quan tâm đến chúng con nhiều hơn nữa, để chúng con thực sự được hiệp thông và tham gia cùng với Giáo Hội và trong Giáo Hội.


Mục Lục Năm Thánh Giáo Hội VN 2010