HUY HIỆU
NĂM THÁNH GIÁO PHẬN ĐÀLẠT

---------------------
Nhân Dịp Kỷ Niệm 80 Năm Truyền Giáo Cho Đồng Bào Dân Tộc Thiểu Số