Jơnau răc tam Sơnăm niăm-goh

gờm 80 sơnăm yal-pơnrơ gùng-yàng

kòn cau in tam Dalat.

29/10/2006 – 08/12/2007

 

Ơ Bàp sơrmah-sơrmài, – Đi neh gơboh wă-dờp bol kòn – tam Kòn kờn-gơboh Đi dê lah Jesu Kristo Kơnràn bol kòn – Đi neh pà Nhơm pơniăm-goh mơ tơngkis – ai bol kòn in geh yal-jờng Yàng Pe Nă.

Bol kòn dăn pơdơng bơr yalniăm mơ jờngrơ – be Kơnràn Jesu neh bơto bol kòn – bơh Đi gơboh ngăn mơ ală cau să-kis rơhền – pà bơta hàng-goh pindờn ală oh mi rơbah bol kòn in – mơ tuh bềng bơta chờhờp – làng hìu-bơnhă tiah-yàng Dalat kờn-gơboh do – geh rơhờn lơh-pơnrơ Sơnăm Niăm-goh – gờm phàm jơt sơnăm yal-pơnrơ gùng-yàng kòn cau in.

Dăn Đi sơnđàc ai jơh ală cau làng-bol Đi dê in – kơnờm bơh sơnăm hàng-goh ngăn do – geh guh rơlau tam bơta pindờn kơnhăp – kơnờm kơ nùs – mơ nhăp-nhar lơh broă dong-nđàc – làng gar-sơntìl Jơnau Yal Niăm gơlik oă rà cồng-nha – hơđăng ù-tiah kờn-gơboh do – lơh gơklo sơnđăn Đi – mơ gơs kuơ gal cau in đah sồp-soàn. Amen.

 


Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà