Hình Ảnh Ngày Truyền Thống Người Dân Tộc Tại Hạt Đàlạt
Trong Năm Thánh Kỷ Niệm 80 Năm Truyền Giáo Cho Ngươi Dân Tộc
29-10-2007

Auto/Stop

Hình ảnh: Nguyễn Ngọc Hiệp, Đàlạt