Ngày 14-9-2019 Đức Thánh Cha Phaxicô Đã Chấp Thuận
Đơn Từ Nhiệm Của Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương
Và Đặt ĐC Đaminh Nguyễn Văn Mạnh Kế Nhiệm Giám Mục Chính Tòa GP Đalat