Năm Thánh Tạ Ơn Mừng Kỷ Niệm 100 Năm
Thành Lập Giáo Xứ Chính Tòa Đàlat
1920 - 2020