THIỆP MỜI

 

THÁNH LỄ TẠ ƠN 50 VÀ 60 NĂM LINH MỤC:

 LM GIUSE ĐINH LẬP LIỄM VÀ ĐINH CHU TẬP