Thiệp Mời Dự Lễ Cung Hiến và Khánh Thành Nhà Thờ Đinh Trang Hòa,

hạt Di linh -  ngày 09/2/2017.