TÒA GIÁM MỤC

9 Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

Đàlạt ngày 26 tháng 01 năm 2007

 

 

Kính gửi :  Quý Cha

                 Quý Cộng Đoàn Tu Sĩ

 

Trong dự án tu sửa Tòa Giám Mục, như Quý Cha và Quý Cộng đoàn đã biết, có PHÒNG TRUYỀN THỐNG GIÁO PHẬN, để giới thiệu và lưu trữ những hình ảnh, những di vật, những tài liệu vể LỊCH SỬ TRUYỀN GIÁO, về LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN, về NỖ LỰC HỘI NHẬP VĂN HÓA, về NHỮNG CON NGƯỜI TIÊU BIỂU trong đó phải nói đến CÁC VỊ CHỦ CHĂN…

Nhưng Giáo phận được hình thành trước tiên từ những giáo điểm truyền giáo, qua phát triển được nâng lên thành những giáo xứ, rồi giáo hạt, sau cùng mới hình thành nên GIÁO PHẬN.

Vì thế để PHÒNG TRUYỀN THỐNG GIÁO PHẬN có thể phản ảnh trung thực và sinh động lịch sử Giáo phận, Tòa Giám Mục cần sự đóng góp của từng giáo xứ, của mỗi cộng đoàn (bằng hình ảnh, bằng di vật, bằng tài liệu) liên quan đến lịch sử truyền giáo, lịch sử hình thành và phát triển, về hội nhập văn hóa, về những con người tiêu biểu

Chúng ta cần phân loại dựa trên các mốc thời gian :

1.     Trước 1917 (Năm Cha Nicolas Couvreur tìm nơi an dưỡng cho các giáo sĩ tại Đàlạt).

2.     Năm 1920 Giáo xứ Đàlạt được thành lập.

3.     Năm 1927 Giáo xứ Di Linh được thành lập.

4.     Năm 1941 Giáo xứ Bảo Lộc được thành lập.

5.     Năm 1954 hình thành các giáo xứ di dân.

6.     Năm 1960 Giáo Phận Đàlạt được thiết lập. Với Giám Mục tiên khởi là Đức Cha Cố Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền.

7.     Năm 1975–1994 dưới thời Đức Cha Cố Bartôlômêô.

8.     1994 cho đến nay .

Xin Quý Cha, Quý Cộng Đoàn tích cực giúp đỡ Tòa Giám Mục, và vì thời gian không nhiều, rất mong Quý Cha, Quý Cộng Đoàn gởi về Tòa Giám Mục trước ngày 01.03.2007.

          Cám ơn Quý Cha và Quý Cộng Đoàn.

                                                         

 

                                                           X Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

                                                           Giám Mục Giáo Phận Đàlạt


Về trang Mục Lục