Thông Báo Của Tòa Giám Mục Giáo Phận Đalat

V/v Nhóm Trừ Quỷ Bảo Lộc

 

 Thông Báo Của TGM Dalat Ngày 07/04/2018 V/v Cấm Trừ Quỷ Và Tổ Chức Trừ Quỷ
Thông Báo Của Văn Phòng Tòa Giám Mục DL