CÁC VĂN THƯ & NGHỊ ĐỊNH TRONG GIÁO PHẬN • Tòa Giám Mục Đalat: Văn Thư Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Giáo Xứ Kala – Giáo Phận Đalat
 • Văn Thư Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ K'Rèn Hạt Đức Trọng
 • Văn Thư Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Giáo Họ Gânreo, Gx An Hòa
 • Văn Thư Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Giáo Họ Tà Hine - Giáo Xứ Đà Loan
 • Nghị Định Thiết Lập Giáo Xứ K'Nai
 • Nghị Định Thiết Lập Giáo Xứ B'Sumrắc
 • Nghị Định Thiết Lập Giáo Xứ Phi Liêng
 • Bổ Nhiệm và Lịch Thuyên Chuyển Linh Mục 9/2015
 • Thuyên Chuyển Nhân Sự Đầu Năm 2015 (.pdf)
 • Nghị Định Thiết Lập Giáo Hạt Mađaguôi
 • Nghị Định Thiết Lập Giáo Xứ Đoàn Kết
 • Nghị Định Thiết Lập Giáo Xứ Đức Giang
 • Nghị Định Thiết Lập Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
 • Văn Thư Bổ Nhiệm Tân Quản Xứ Giáo Xứ Nam Phương, Giáo Hạt Bảo Lộc
 • Nghị Định Thiết Lập GX Đinh Trang Hòa, 1-8-2014
 • Nghị Định Thiết Lập GX Tà Nung, 1-8-2014
 • Nghị Định Thiết Lập Giáo Xứ La Vang, 1-8-2014
 • Văn Thư Bổ Nhiệm Cha Tân Quản Xứ Giáo Xứ Tân Hóa, Giáo Hạt Bảo Lộc, 8-8-2014