CÁC VĂN THƯ & NGHỊ ĐỊNH TRONG GIÁO PHẬN • Nghị Định Thiết Lập Giáo Xứ Hiệp Phát - Giáo Hạt Bảo Lộc
 • Nghị Định Thiết Lập Giáo Xứ Păng Tiêng - Giáo Hạt Đà Lạt
 • Nghị Định Thiết Lập Giáo Xứ Liang Dam - Giáo Hạt Di Linh
 • Nghị Định Thiết Lập Giáo Xứ Hang Hải - Giáo Hạt Di Linh
 • Nghị Định Thiết Lập Giáo Xứ Gânreo - Giáo Hạt Đức Trọng
 • Nghị Định Thiết Lập Giáo Xứ Đinh Văn - Giáo Hạt Đức Trọng
 • Thư Của Bộ Đời Sống Thánh Hiến Gửi Bộ Loan Báo Tin Mừng Cho Các Dân Tộc - (30/06/2020)
 • Thư Của ĐHY Bộ Trưởng Bộ Loan Báo Tin Mừng Cho Các Dân Tộc - Thông Báo Chấp Thuận Cho Giám Mục Giáo phận Đà Lạt Thiết Lập Hội Dòng “Chứng Nhân Đức Tin” - (10/11/2020)
 • Sắc Lệnh Thiết Lập Hội Dòng “Chứng Nhân Đức Tin” - (24/11/2020)
 • Sắc Lệnh Thiết Lập Hội Dòng “Chứng Nhân Đức Tin” - (24/11/2020) (.html)
 • Nghị Định Thiết Lập Gíao Xứ R'Lơm - Giáo Hạt Đức Trọng
 • Nghị Định Thiết Lập Gíao Xứ Đạ K'Nàng - Giáo Hạt Đa Tông
 • Nghị Định Thiết Lập Gíao Xứ Đạ R'Sal - Giáo Hạt Đa Tông
 • Nghị Định Thiết Lập Gíao Xứ Liêng Srônh - Giáo Hạt Đa Tông
 • Nghị Định Thiết Lập Gíao Xứ. Rômen - Giáo Hạt Đa Tông
 • Sắc Lệnh Bổ Nhiệm Tổng Đại Diện
 • Tòa Giám Mục Đalat: Văn Thư Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Giáo Xứ Kala – Giáo Phận Đalat
 • Văn Thư Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ K'Rèn Hạt Đức Trọng
 • Văn Thư Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Giáo Họ Gânreo, Gx An Hòa
 • Văn Thư Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Giáo Họ Tà Hine - Giáo Xứ Đà Loan
 • Nghị Định Thiết Lập Giáo Xứ K'Nai
 • Nghị Định Thiết Lập Giáo Xứ B'Sumrắc
 • Nghị Định Thiết Lập Giáo Xứ Phi Liêng
 • Bổ Nhiệm và Lịch Thuyên Chuyển Linh Mục 9/2015
 • Thuyên Chuyển Nhân Sự Đầu Năm 2015 (.pdf)
 • Nghị Định Thiết Lập Giáo Hạt Mađaguôi
 • Nghị Định Thiết Lập Giáo Xứ Đoàn Kết
 • Nghị Định Thiết Lập Giáo Xứ Đức Giang
 • Nghị Định Thiết Lập Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
 • Văn Thư Bổ Nhiệm Tân Quản Xứ Giáo Xứ Nam Phương, Giáo Hạt Bảo Lộc
 • Nghị Định Thiết Lập GX Đinh Trang Hòa, 1-8-2014
 • Nghị Định Thiết Lập GX Tà Nung, 1-8-2014
 • Nghị Định Thiết Lập Giáo Xứ La Vang, 1-8-2014
 • Văn Thư Bổ Nhiệm Cha Tân Quản Xứ Giáo Xứ Tân Hóa, Giáo Hạt Bảo Lộc, 8-8-2014