Nghị Định Thiết Lập

Giáo Xứ Liêng Srônh – Giáo Hạt Đạ Tông