Nghị Định Thiết Lập

Giáo Xứ Đạ R’Sal – Giáo Hạt Đạ Tông