Nghị Định Thiết Lập

Giáo Xứ R’Lơm – Giáo Hạt Đức Trọng