Nghị Định Thiết Lập

Giáo Xứ Đinh Văn – Giáo Hạt Đức Trọng