Nghị Định Thiết Lập

Giáo Xứ Gânreo – Giáo Hạt Đức Trọng