Nghị Định Thiết Lập

Giáo Xứ Hàng Hải – Giáo Hạt Di Linh