Nghị Định Thiết Lập

Giáo Xứ Liăng Dăm – Giáo Hạt Di Linh