Nghị Định Thiết Lập

Giáo Xứ Păng Tiêng – Giáo Hạt Đà lạt