Nghị Định Thiết Lập

Giáo Xứ Hiệp Phát – Giáo Hạt Bảo Lộc