MỘT SỐ CÁC CỤ TIÊU BIỂU
TRONG CHUƠNG TRÌNH CHÉN CƠM NGƯỜI GIÀ NEO ĐƠN


- Ông K'Pen, 65 tuổi
- Bà Ka Nga, 60 tuổi
- Bà Ka Jồng, 68 tuổi
- Bà Ka San, 67 tuổi