CHƯƠNG TRÌNH “XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO NGƯỜI NGHÈO”

ĐỢT XIV - ngày 14-09-2010


1. Anh Chi Bùi Văn Dỉm, dân tộc Mường, thôn Leng, Di Linh – Lâm Đồng.

do AC Nhơn-Châu và Chị Hoài Thương USA giúp


2. Bà Nguyễn Thị Huỳnh thôn 7 Quảng Lâm, Bảo Lâm – Lâm Đồng.

do Anh Chị Vương Văn Chính USA giúp