Sửa Chữa Nhà ở Cho Người Nghèo, Đợt III
Những Thành Quả Tốt Đẹp
2005


Xin bấm vào hình để coi lớn và chi tiết