CHƯƠNG TRÌNH SỬA CHỮA NHÀ Ở CHO NGƯỜI NGHÈO
ĐỢT 6
(Ngày 25-2-2007)

Gia Đình Anh Chị K'Nghiên
Gia Đình Anh Chị K'Prèm
Gia Đình Anh Chị K'Tam
Gia Đình Ông Bà Nguyễn Văn Hậu
Gia Đình Ông Bà Nguyễn Văn Thức