CHƯƠNG TRÌNH “XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO NGƯỜI NGHÈO”

ĐỢT VIII - ngày 05-3-2009

 

 

1. Gia Đình Anh Nguyễn Văn Nam, Thôn 9 – Bờ Lát – Di Linh – Lâm Đồng

(do Anh Chị Thu - Phú, Arlington TX giúp)

2. Gia Đình Ông Trần Văn Năm, Thôn 9 Bà Lát – Di Linh – Lâm Đồng

(do Anh Chị Thu - Phú và Anh Chị Thành, Arlington TX  cùng Tập viện Nữ Tử Bác Ái Đàlạt giúp)

3. Gia Đình Anh Chị Nguyễn Văn Phịch, Làng Bắc – Thanh Xuân – Bảo Lộc – Lâm Đồng

(do Anh Chị Xuân - Cường và Anh Chị Hòa - Bích, Arlington TX giúp)

 

Muc Luc